Bảo mật

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

Công ty Cổ phần Yamauchi (dưới đây gọi tắt là Công ty) nhận thức rất rõ ràng việc bảo vệ thông tin cá nhân, đặt ra nguyên tắc đồng thời nỗ lực để thực hiện hoàn toàn các chính sách bảo mật dưới đây đối với toàn bộ thông tin cá nhân thu thập được trong quá trình kinh doanh.

■ Nguyên tắc cơ bản liên quan đến thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
(1) Nguyên tắc khi thu thập trực tiếp thông tin cá nhân
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân một cách công bằng và hợp pháp dựa trên sự đồng ý của cá nhân đó
  • Khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, người lao động và những người liên quan, chúng tôi xác định rõ ràng mục đích sử dụng thông tin đó và sử dụng thông tin đó trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích đã đề ra.
  • Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin có tính bảo mật cao có thể ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân trừ khi chúng tôi được sự đồng thuận của cá nhân đó hoặc khi có yêu cầu của pháp luật.
(2) Nguyên tắc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
  • Những thông tin thu thập được sẽ không được sử dụng để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích đã được tuyên bố, cũng như sẽ không được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp đặc biệt hoặc chỉ khi được sự đồng ý của cá nhân đó.
  • Khi uỷ thác cho bên thứ ba để sử dụng thông tin đã thu thập được, chúng tôi sẽ nghiêm túc đánh giá bên thứ ba dựa trên những tiêu chuẩn lựa chọn đối tác của công ty, ký kết hợp đồng bảo mật thông tin, và thực hiện giám sát phù hợp đối tác đó.
■Tuân thủ luật pháp và các quy tắc nội bộ
Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và những hướng dẫn của luật này, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân theo hệ thống bảo vệ dữ liệu cá nhân mà công ty ban hành.
■Quản lý thích hợp thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ gìn giữ tính chính xác và đảm bảo tính cập nhật của thông tin cá nhân, đồng thời thực hiện những phương pháp thích hợp và cần thiết để đảm bảo tính bảo mật, phòng tránh rò rỉ, mất, hư hại hay chỉnh sửa thông tin đó.
■Liên tục cải thiện hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân
Người đại diện của Công ty phải nỗ lực để liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân dựa trên kết quả kiểm tra định kỳ hệ thống đó.
■Tư vấn, khiếu nại và tiết lộ thông tin
Chúng tôi sẽ ngay lập tức đối ứng thích hợp đối với bất kỳ cuộc tư vấn hay khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, hoặc yêu cầu tiết lộ, sửa chữa, xoá bỏ hoặc dừng sử dụng thông tin cá nhân đó.
Ban hành Ngày 1 tháng 12 năm 2009
CEO
Kazuhiko Yamauchi

Liên hệ Yamauchi - Đối tác sản xuất an toàn, đáng tin cậyLiên hệ

japanese English